این دختر خانم بعد از استفاده از رنگ مو به این روز در آمده است.بدن به مواد شیمیایی واکنش نشان داده و به صورت ورم صورت و اعضاء آن نمود پیدا کرده است.

 

تاثیرات مخرب رنگ مو (8 عکس)

تاثیرات مخرب رنگ مو (8 عکس)

تاثیرات مخرب رنگ مو (8 عکس)

تاثیرات مخرب رنگ مو (8 عکس)

تاثیرات مخرب رنگ مو (8 عکس)

تاثیرات مخرب رنگ مو (8 عکس)

تاثیرات مخرب رنگ مو (8 عکس)

تاثیرات مخرب رنگ مو (8 عکس)