این تصاویر از کتابچه راهنمای پزشکی ریچاد بارنت در قرن گذشته بدست آمده است. این کتابچه نشان دهنده عمل های جراحی مختلف برای کسانی بود که علاقه زیادی به این رشته  داشتند.

 

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)

پزشکی و تاریخچه سلامتی (12 عکس)