مه در بریتانیا پدیده ایی معمول است.اما هر چیزی به حد و اندازه خود قابل تحمل است. این مه جلوی دید همه شهروندان را گرفته است و کارها را برای آنان مشکل کرده است.

 

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)

مه غلیظ در بریتانیا (10 عکس)