هنرمند و طراح Jason Ratliff با تصاویر خود نشان میدهد که کودکان در تخیل خود هر کدام یک ابر قهرمان هستند. این این کار را در نقاشی هایش با استفاده از مفهوم سایه انجام داده است و تخیلات هر کودک را در سایه او به نمایش گذاشته است.

 

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)

ابرقهرمانان در تخیل های کودکانه (10 عکس)