گروهی از کودکان و نوجواتنان کانادا، دست به حرکت زیبا و قابل تحسینی زده اند. آنها با بستن کاپشن ها و کت های گرم به ستون ها خیابان، در گذراندن فصل سرد زمستان به بیخانمان ها کمک کردند.

 

کمک مردم کانادا به بیخانمان ها برای مواجهه با زمستان (8 عکس)

کمک مردم کانادا به بیخانمان ها برای مواجهه با زمستان (8 عکس)

کمک مردم کانادا به بیخانمان ها برای مواجهه با زمستان (8 عکس)

کمک مردم کانادا به بیخانمان ها برای مواجهه با زمستان (8 عکس)

کمک مردم کانادا به بیخانمان ها برای مواجهه با زمستان (8 عکس)

کمک مردم کانادا به بیخانمان ها برای مواجهه با زمستان (8 عکس)

کمک مردم کانادا به بیخانمان ها برای مواجهه با زمستان (8 عکس)

کمک مردم کانادا به بیخانمان ها برای مواجهه با زمستان (8 عکس)