باستان شناسان در اسرائیل موزائیک های 1700 ساله دوران روم باستان را کشف نمودند .

 

کشف موزائیک های باستانی (7 عکس)

کشف موزائیک های باستانی (7 عکس)

کشف موزائیک های باستانی (7 عکس)

کشف موزائیک های باستانی (7 عکس)

کشف موزائیک های باستانی (7 عکس)

کشف موزائیک های باستانی (7 عکس)

کشف موزائیک های باستانی (7 عکس)