موسسه تبلیغاتی مک کین سونی برای تبلیغات خود از سه و نیم تن برگ گل در روستایی در کاستاریکا استفاده نموده است.این شرکت با جمع آوری گلبرگ های گل به مقدار زیاد بمبی از برگ های گل را ساخت و با انفجار آن کل روستا را گل باران نمود.

 

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)

گل باران دیدنی برای تبلیغات (11 عکس)