11 نوامر در چین روز قلب تنها است. در این روز ایمیل ها و مرسولات زیادی از طرف مردم برای دوستان و آشنایان ارسال میگردد که باعث میشود یکی از شلوغ ترین روز های پست این کشور رقم بخورد.

 

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)

روز قلب تنها در چین (11 عکس)