پارک ویکتوریا در ویکلو، ایرلند یکی از پارک های وحشت بر روی زمین است که قدم زدن در آن هم لذت بخش است و هم کمی ترسناک.در اینگونه پارک های وحشت، مجسمه هایی عجیب و ترسناک ساخته و به نمایش گذاشته می شوند.

 

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند (10 عکس)