هنرمندی به نام Sean Yoro از نیویورک، کسی است که دست به خلق آثار هنری در مکان های غیر معمول میزند.او برای هشدار در زمین گرم شدن کره زمین ، نقاشی های جالبی بر روی یخ های قطب شمال کشیده است.یکی از این نقاشی ها یک دست نمیه باز است که به طرف کوه های یخ و یخچال های طبیعی اشاره می کند که بسیار زیرکانه به تغییرات آب و هوایی و آب شدن یخچال های طبیعی نیز اشاره می کند.

 

نقاشی بر روی یخ های قطبی !! (5 عکس)

نقاشی بر روی یخ های قطبی !! (5 عکس)

نقاشی بر روی یخ های قطبی !! (5 عکس)

نقاشی بر روی یخ های قطبی !! (5 عکس)

نقاشی بر روی یخ های قطبی !! (5 عکس)