عکاس فرانسوی Antoine Geiger مجموعه عکس های جالب توجهی را ارائه نموده است .این عکس ها نشان دهنده چگونگی محو شدن و اعتیاد افراد به تلفن های همراهشان را نشان میدهد.

 

مجموعه تصاویر هنری  اعتیاد به تلفن همراه (6 عکس)

مجموعه تصاویر هنری  اعتیاد به تلفن همراه (6 عکس)

مجموعه تصاویر هنری  اعتیاد به تلفن همراه (6 عکس)

مجموعه تصاویر هنری  اعتیاد به تلفن همراه (6 عکس)

مجموعه تصاویر هنری  اعتیاد به تلفن همراه (6 عکس)

مجموعه تصاویر هنری  اعتیاد به تلفن همراه (6 عکس)