کودکان امروزی عاشق بازی های ویدئویی هستندو هرکس دلیلی برای این موضوع می آورد.شاید نکته ای را که هیچ وقت در این باره توجه نکردیم این باشد که کودکان همیشه در بازی های کامپیوتری پیروز می شوند و هرچند از طرف این بازی ولی مورد استقبال قرار میگیرند در صورتی که در دنیای واقعی همیشه نکن ها و نمیشه ها و این قبیل جملات احساسات آنها را سرکوب می کند.

 

چرا بچه ها بازی های ویدئویی را دوست دارند (7 عکس)

چرا بچه ها بازی های ویدئویی را دوست دارند (7 عکس)

چرا بچه ها بازی های ویدئویی را دوست دارند (7 عکس)

چرا بچه ها بازی های ویدئویی را دوست دارند (7 عکس)

چرا بچه ها بازی های ویدئویی را دوست دارند (7 عکس)

چرا بچه ها بازی های ویدئویی را دوست دارند (7 عکس)

چرا بچه ها بازی های ویدئویی را دوست دارند (7 عکس)