هر ساله سواحل سیدنی در استرالیا میزبان نمایشگاهی ساحلی هستند که با حضور صد ها مجسمه و مجسمه ساز برگذار می شود.

 

نمایشگاه ساحلی سیدنی در سال 2015 (8 عکس)

نمایشگاه ساحلی سیدنی در سال 2015 (8 عکس)

نمایشگاه ساحلی سیدنی در سال 2015 (8 عکس)

نمایشگاه ساحلی سیدنی در سال 2015 (8 عکس)

نمایشگاه ساحلی سیدنی در سال 2015 (8 عکس)

نمایشگاه ساحلی سیدنی در سال 2015 (8 عکس)

نمایشگاه ساحلی سیدنی در سال 2015 (8 عکس)

نمایشگاه ساحلی سیدنی در سال 2015 (8 عکس)