این کودک در اولین سالگرد تولد خود کیکی هدیه گرفت که او را تبدیل به زامبی کرده است.این هدیه را به ندرت کسی دریافت میکند اما جالب و هیجان انگیز است.

 

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)

زامبی شدن در اولین سال تولد (10 عکس)