خالکوبی و طراحی بر روی بدن در آور و رنج آور است اما علاقه مندان به این گونه کارها حاضر به تحمل درد و رنج آن نیز میباشند.عکاس Anne Belok Laver در یکی از سالن های تتو نیویورک عکس هایی از روند کار و چهره افراد در حین انجام تتو روی بدنشان را تهیه نموده که در این آلبوم مشاهده مینمایید.

 

روند طراحی های متفاوت بروی بدن (6 عکس)

روند طراحی های متفاوت بروی بدن (6 عکس)

روند طراحی های متفاوت بروی بدن (6 عکس)

روند طراحی های متفاوت بروی بدن (6 عکس)

روند طراحی های متفاوت بروی بدن (6 عکس)

روند طراحی های متفاوت بروی بدن (6 عکس)