این تصاویر نشان از سیل عظیم مهاجران به سوی شمال اروپا را دارد.رهبران اروپا هشدار میدهند که این بحران در حال رشد است.همین امر باعث راهپیمایی بسیاری از مردم در سراسر بالکان شد.

 

راهپیمایی مردم اروپا برای بحران قرن (6 عکس)

راهپیمایی مردم اروپا برای بحران قرن (6 عکس)

راهپیمایی مردم اروپا برای بحران قرن (6 عکس)

راهپیمایی مردم اروپا برای بحران قرن (6 عکس)

راهپیمایی مردم اروپا برای بحران قرن (6 عکس)

راهپیمایی مردم اروپا برای بحران قرن (6 عکس)