عکاس آمریکایی Fabrice Freddy مجموعه ایی از تصاویر و شاهکارهای هنری رنسانس را که به صورت کپی انجام گرفته است، در معرض دید علاقمندان قرار داده است.

 

کپی از تصاویر هنری رنسانس (7 عکس)

کپی از تصاویر هنری رنسانس (7 عکس)

کپی از تصاویر هنری رنسانس (7 عکس)

کپی از تصاویر هنری رنسانس (7 عکس)

کپی از تصاویر هنری رنسانس (7 عکس)

کپی از تصاویر هنری رنسانس (7 عکس)

کپی از تصاویر هنری رنسانس (7 عکس)