این خانه ها در حقیقت پروژه خانه های جدید در سال 1968 در هلند است که توسط دولت هلند ساخته شد، ولی این خانه ها اشغال شد و از آن زمان تاکنون هنوز مردم زیادی در این خانه ها زندگی مینمایند.

 

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)

خانه هایی با اشکال بسیار متفاوت و عجیب (11 عکس)