هنرمند هنرهای تجسمی Yadegar Asisi آخرین نمایشگاه خود را تشکیل داد. این نمایشگاه حاوی ماکتی از گیاهان سبز و بسیار زیبا و خصوصا صخره های مرجانی زیر اقیانوس ها میباشد.در این نمایشگاه گونه های بیشماری از این گیاهان دریایی به طرز شگفت انگیزی طراحی و نصب شده اند. با دیدن این نمایشگاه دیگر نیازی نیست  که به استرالیا و زیر آبهای اقیانوس ها بروید.

 

نمایشگاه صخره های مرجانی بینظیر ہ9 عکس)

نمایشگاه صخره های مرجانی بینظیر ہ9 عکس)

نمایشگاه صخره های مرجانی بینظیر ہ9 عکس)

نمایشگاه صخره های مرجانی بینظیر ہ9 عکس)

نمایشگاه صخره های مرجانی بینظیر ہ9 عکس)

نمایشگاه صخره های مرجانی بینظیر ہ9 عکس)

نمایشگاه صخره های مرجانی بینظیر ہ9 عکس)

نمایشگاه صخره های مرجانی بینظیر ہ9 عکس)

نمایشگاه صخره های مرجانی بینظیر ہ9 عکس)