این کاروان لگو در ظرف 12 هفته و با صرف 200000 قطعه پلاستیکی لگو ساخته شده است.

 

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)

کاروانی ساخته شده از قطعات لگو (15 عکس)