عکاس تایلندی Swanson پس از دو سال موفق به گرفتن تصاویری فوق العاده از مرغ ماهیخوار و نحوه شکار این پرنده شگفت انگیز شد.

 

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)

تصاویری نادر از لحظات شکار مرغ ماهیخوار (11 عکس)