در نگاه اول این دستگاه سگا درست مثل یک وسیله سرگرمی و بازی است، اما در واقع یک ربات است که تحولی جالب و مورد توجه برای دوستدارانش میباشد.

 

دستگاهی دو منظوره و غافلگیر کننده (9 عکس)

دستگاهی دو منظوره و غافلگیر کننده (9 عکس)

دستگاهی دو منظوره و غافلگیر کننده (9 عکس)

دستگاهی دو منظوره و غافلگیر کننده (9 عکس)

دستگاهی دو منظوره و غافلگیر کننده (9 عکس)

دستگاهی دو منظوره و غافلگیر کننده (9 عکس)

دستگاهی دو منظوره و غافلگیر کننده (9 عکس)

دستگاهی دو منظوره و غافلگیر کننده (9 عکس)

دستگاهی دو منظوره و غافلگیر کننده (9 عکس)