این ماشین مقوایی شگفت انگیز توسط کمپانی لکسوس ساخته شده و تمام قطعات آن از مقوا ساخته شده است.

 

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)

لکسوس مقوایی در اندازه واقعی ! (12 عکس)