تصویرگری خلاق به نام Federico Babina در پروژه جدید خود پوستر هایی را طراحی کرده است که نشان دهنده پیشرفت و تکامل بشر از 100 سال قبل تا به حال است.او در آثار خود اشیاء روزمره ای را به نمایش گذاشته که انسان در طول تاریخ از آنها استفاده کرده است.

 

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)

تاثیر پیشرفت بشر در اشیاء روزمره (12 عکس)