Hidekichi Miyazaki نام این مرد 105 ساله است که ورزشکاران و پزشکان را شگفت زده کرده است. او از سن 90 سالگی تصمیم گرفت وقت های خالی خود را با دویدن پر کند. او اکنون با زمان 42.22 ثانیه رکورد دار دو صد متر در سن و سال خودش است.

 

پیرمرد 105 ساله که دارای رکورد دو 100 متر است ! (3 عکس)

پیرمرد 105 ساله که دارای رکورد دو 100 متر است ! (3 عکس)

پیرمرد 105 ساله که دارای رکورد دو 100 متر است ! (3 عکس)