همکاری هواپیمای بوئینگ 747 برای فیلم جنگ ستارگان در ژاپن، که قراراست برای ساختن آن این دو شرکت بزرگ با یکدیگر همکاری نمایند.

 

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)

جنگ ستارگان با بوئینگ 747 ( 13 عکس)