یک طراح برای تبلیغات درباره گوشی های هوشمند در مرکز تحقیقات روانی شینیانگ ، تبلیغی تهیه کرده که از مضرات این نوع از گوشی ها و تاثیراتی که بر روی روابط انسانی ایجاد نموده، تاکید دارد.این تبلیغ نشان دهنده سطح استفاده از این نوع تکنولوژی و شکافی که در خانواده و روابط بین افراد به وجود می آید ،اخطار میدهد.

 

تبلیغاتی برای مضرات گوشی های هوشمند(3 عکس)

تبلیغاتی برای مضرات گوشی های هوشمند(3 عکس)

تبلیغاتی برای مضرات گوشی های هوشمند(3 عکس)