یک مجسمه ساز انگلیسی به نام Jason Taylor مجسمه های جالبی از 4 سوارکار ساخته است و آ«ها را در کنار رودخانه تیمز لندن نصب کرده است. این مجسمه ها در روز 2 بار به زیر آب این رودخانه میروند و دوباره بیرون می آیند. ایم این مجسمه ها سواران آخرالزمان گذاشته شده است.

 

سوارکارانی که از درون رودخانه بیرون می آیند (7 عکس)

سوارکارانی که از درون رودخانه بیرون می آیند (7 عکس)

سوارکارانی که از درون رودخانه بیرون می آیند (7 عکس)

سوارکارانی که از درون رودخانه بیرون می آیند (7 عکس)

سوارکارانی که از درون رودخانه بیرون می آیند (7 عکس)

سوارکارانی که از درون رودخانه بیرون می آیند (7 عکس)

سوارکارانی که از درون رودخانه بیرون می آیند (7 عکس)