عکاس آمریکایی Peter Menzie یک سری تصاویری از مردم در گوشه و کنار جهان تهیه نموده است. این عکاس سعی به جمع آوری سنت ها،آداب و رسوم و فرهنگ مردم مناطق مختلف درمورد مواد غذایی که یک فرد در روز مصرف میکند، پرداخته است.

 

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)

غذاهایی که مردم در نقاط مختلف دنیا می خورند ( 11 عکس)