صد سال پیش مطالعات زیادی برای لباس های غواصی انجام گرفت که منتهی به ساخت ربات هایی گشت که توانایی رفتن به زیر آب به همراه یک انسان را داشتند، همچنین این ربات ها برای حرکت بهتر در زیر سطح آب طراحی جالبی داشتند که در محل تماس قطعات یاتاقان هایی نصب شده بود تا دایره حرکتی بهتر و بیشتری برایزیر آب رفتن ربات ها حاصل گردد.

 

ربات های غواص در صد سال پیش ( 8 عکس)

ربات های غواص در صد سال پیش ( 8 عکس)

ربات های غواص در صد سال پیش ( 8 عکس)

ربات های غواص در صد سال پیش ( 8 عکس)

ربات های غواص در صد سال پیش ( 8 عکس)

ربات های غواص در صد سال پیش ( 8 عکس)

ربات های غواص در صد سال پیش ( 8 عکس)