طراح اسلواکی با نام (Zuzana Serbak) یک طراح جدید در سطح مد های بین المللی است. این طراح تازه کار ازفرهنگستان هنر و معماری و طراحی پراگ فارق التحصیل شده است.

(وب سایت طراح )

 

طراحی کفش های زیبا  (9 عکس)

طراحی کفش های زیبا  (9 عکس)

طراحی کفش های زیبا  (9 عکس)

طراحی کفش های زیبا  (9 عکس)

طراحی کفش های زیبا  (9 عکس)

طراحی کفش های زیبا  (9 عکس)

طراحی کفش های زیبا  (9 عکس)

طراحی کفش های زیبا  (9 عکس)

طراحی کفش های زیبا  (9 عکس)