در استان شاندوک چین کامیونی که 100000 جوجه مرغ را حمل مینمود دچار واژگونی در جاده شد و بار کامیون که جوجه های کوچک و بی دفاع بودند در سطح جاده پخش شدند. پلیس محلی برای نجات این حیوانات جاده را بست، اما در برگشت این کامیون با تمام محموله اش برنگشت،چون مردم محلی بسیاری از جوجه هارا برای خود برده بودند.

 

 هزاران جوجه در اتوبان ( 5 عکس)

 هزاران جوجه در اتوبان ( 5 عکس)

 هزاران جوجه در اتوبان ( 5 عکس)

 هزاران جوجه در اتوبان ( 5 عکس)

 هزاران جوجه در اتوبان ( 5 عکس)