کمتر کسی پیدا می شود که در کودکی از هیولاهای زیر تخت و کمد ترس نداشته باشد و با توهم به این موجودات خیالی شب را بدون پلک گذاشتن روی هم به صبح برساند.هنرمند Laura Fouela یک سری مجموعه عکس در مورد این موضوع تهیه نموده است که نشان می دهد بچه ها از هیولاها نمیترسند و هیولاهای مورد نظر در تصاویر از اینکه بچه ها از آنان نمیترسند شوکه شده اند.

 

وقتی هیولاها تسلیم می شوند ( 6 عکس)

وقتی هیولاها تسلیم می شوند ( 6 عکس)

وقتی هیولاها تسلیم می شوند ( 6 عکس)

وقتی هیولاها تسلیم می شوند ( 6 عکس)

وقتی هیولاها تسلیم می شوند ( 6 عکس)

وقتی هیولاها تسلیم می شوند ( 6 عکس)