دانشجوی سوئدی و هنرمند Johanna نقاشی هایی در سبک hyperrealistic می کشد که کوچکتر از قلم سیاه خودش است.او پرتره هایی از حشرات و حیوانات و انسان ، تنها با رنگ مشکی خلق کرده است که بسیار زیبا و دیدنی هستند.

 

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)

سیاه قلم هایی کوچک و بسیار زیبا (12 عکس)