هنرمند نقاش کایل رنک اهل شیکاگو  بجای استفاده از رنگ از آبجو برای خلق نقاشی های خود استفاده میکند.او از دو سال پیش این هنر را شروع کرده و از این هنر خود برای تبلیغات شرکت جدید آبجو سازی هلندی در پاییز سال 2014 استفاده نموده است.   

 

نقاشی های دیدنی با آبجو (9 عکس)

نقاشی های دیدنی با آبجو (9 عکس)

نقاشی های دیدنی با آبجو (9 عکس)

نقاشی های دیدنی با آبجو (9 عکس)

نقاشی های دیدنی با آبجو (9 عکس)

نقاشی های دیدنی با آبجو (9 عکس)

نقاشی های دیدنی با آبجو (9 عکس)

نقاشی های دیدنی با آبجو (9 عکس)