Wei Han X صندوق دار فروشگاه مک دونالد در تایوان به خاطر چهره عروسکی غیر عادی خود معروف شده است و افراد زیادی از نقاط کشور برای دیدن وی به محل کارش می روند که این امر موجب فروش زیاد این فروشگاه گشته است، همچنین به این دختر فروشنده لقب الهه مک دونالد داده شده است.

 

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

 

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

 

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

 

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)

 

دختری که الهه مک دونالد شد ( 20 عکس)