شما میتوانید در خانه خود آسانسور داشته باشید.طراح و مبتکر این طرح Terry Lifts است که توانسته این وسیله کارآمد را متناسب با خانه طراحی نماید و توان باری که میتواند تحمل نماید 250 کیلوگرم است.ساخت دستگاه به گونه ایی است که اگر برق ساختمان برود میتواند با باطری کار کند.

 

آسانسور در خانه (4 عکس)

آسانسور در خانه (4 عکس)

آسانسور در خانه (4 عکس)

آسانسور در خانه (4 عکس)