هنرمند Julio Cesar با انتخاب عکس های تصادفی از افراد معمولی و نقاشی کشیدن از روی آنها خود را سرگرم می کند. او شخصیت های درون عکس را به شخصیت ها کارتونی تبدیل میکند و نقاشی هایی بسیار جالب پدید می آورد.

 

تبدیل عکس به شخصیت های کارتونی (8 عکس)

تبدیل عکس به شخصیت های کارتونی (8 عکس)

تبدیل عکس به شخصیت های کارتونی (8 عکس)

تبدیل عکس به شخصیت های کارتونی (8 عکس)

تبدیل عکس به شخصیت های کارتونی (8 عکس)

تبدیل عکس به شخصیت های کارتونی (8 عکس)

تبدیل عکس به شخصیت های کارتونی (8 عکس)

تبدیل عکس به شخصیت های کارتونی (8 عکس)