در جشنواره اخیر هنر های خیابانی در مالت هنرمند و نقاش Leon Keer ، پاستیل خرسی های غول پیکری را نقاشی کرده که فقط زمانی که از بالا به آنها نگاه کنید 3بعدی دیده میشوند.

 

نقاشی های 3 بعدی هوایی (7 عکس)

نقاشی های 3 بعدی هوایی (7 عکس)

نقاشی های 3 بعدی هوایی (7 عکس)

نقاشی های 3 بعدی هوایی (7 عکس)

نقاشی های 3 بعدی هوایی (7 عکس)

نقاشی های 3 بعدی هوایی (7 عکس)

نقاشی های 3 بعدی هوایی (7 عکس)