هر دختری به دنبال زیبایی چهره خود است حتی دخترانی که از نظر بیشتر افراد چهره ای مناسب و زیبا دارند.Polly Smith هم که دختری 19 ساله است برای زیبایی بیشتر ابروهایش دست به عمل زیبایی پر هزینه ای زد که  مه تنها او را زشت کرد بلکه سلامتیش را هم به خطر انداخت.

 

قربانی 19 ساله عمل زیبایی ابرو (5 عکس)

قربانی 19 ساله عمل زیبایی ابرو (5 عکس)

قربانی 19 ساله عمل زیبایی ابرو (5 عکس)

قربانی 19 ساله عمل زیبایی ابرو (5 عکس)

قربانی 19 ساله عمل زیبایی ابرو (5 عکس)