مسابقات قهرمانی ردبول از سال 1991 هر ساله برگزار میشود.کسانی که در این مسابقات شرکت میکنند باید یک هواپیما ساخته و با خلبان در مسابقه حضور پیدا کنند . روند مسابقه به این صورت است که خلبان هواپیمایش را خاموش و از سکوی پرتابی به ارتفاع 6 متر به داخل آب پرتاب می شود .شرکت کنندگان در این مسابقات باید افرادی باهوش و نترس باشند.همچنین لباس های خلبانان و طراحی هواپیماها نیز بسیار مهم میباشد.

 

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)

ماشین های پرواز دست ساز (16 عکس)