این موتور زیبا که هندرسون نام گذاری شده است در سال 1930 ساخته شده و طراحی منحصر به فرد آن شبیه هیچ یک از وسایل نقلیه ایی که تا بحال دیده شده است، نیست.

 

موتور سیکلتی که تا بحال ندیده اید (9 عکس)

موتور سیکلتی که تا بحال ندیده اید (9 عکس)

موتور سیکلتی که تا بحال ندیده اید (9 عکس)

موتور سیکلتی که تا بحال ندیده اید (9 عکس)

موتور سیکلتی که تا بحال ندیده اید (9 عکس)

موتور سیکلتی که تا بحال ندیده اید (9 عکس)

موتور سیکلتی که تا بحال ندیده اید (9 عکس)

موتور سیکلتی که تا بحال ندیده اید (9 عکس)

موتور سیکلتی که تا بحال ندیده اید (9 عکس)