هرسال در یک گرد همایی از علاقه مندان به بالن هوای گرم در Chambley-Bussieres یک فرودگاه سابق ناتو در شرق فرانسهبرای شرکت در این گرهمایی دعوت به عمل می آید.

 

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)

جشنواره هزاران بالن (10 عکس)