این ماشین ها براساس فیلم مکس دیوانه در سیبری ساخته شده است.

 

مدلی های از ماشین های مکس دیوانه ( 4 عکس)

مدلی های از ماشین های مکس دیوانه ( 4 عکس)

مدلی های از ماشین های مکس دیوانه ( 4 عکس)

مدلی های از ماشین های مکس دیوانه ( 4 عکس)