جشن ازدواج 150 زوج در بیت لحیا در نوار غزه انجام گرفت. در این مراسم تنها داماد ها حضور داشتند.

 

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)

عروسی دسته جمعی در نوار غزه ( 13 عکس)