هنرمند خلاق ایتالیایی به نام Luca Luce با استفاده از کف دست خود به جای بوم نقاشی آثاری بسیار جالب پدید آورده است. او با کشیدن نقاشی های 3 بعدی بر روی کف دست خود تصاویری توهم انگیز را خلق کرده است.

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست ! (12 عکس)