امروزه کمتر کسی به اطراف خود توجه نشان می دهد و معمولا همه سرشان در گوشی ها و افکار خودشان است.در مترو ها و اتوبوس همیشه افرادی هستند که به نشستن بر روی صندلی احتیاج بیشتری دارند. یکی از این افراد، زنان باردار هستند که هنرمندی به نام Shiyang از شانگهای در تصویرگری های جدید خود به این موضوع اشاره کرده و با نگاهی طنز آمیز نشان داده که چرا زنان باردار شایستگی بیشتری برای نشستن بر روی صندلی شما دارند. 

 

تصویرگری با موضوع جای نشستن برای زنان باردار (3 عکس)

تصویرگری با موضوع جای نشستن برای زنان باردار (3 عکس)

تصویرگری با موضوع جای نشستن برای زنان باردار (3 عکس)