شبه نظامیان دولت اسلامی (داعش) در شهرستان پالمیرا در کشور سوریه دست به تخریب آثار باستانی کهن و تاریخی زدند. آنها تمام این آثار را با ضربات پتک خود تبدبل به گرد وخاک کردند و تاریخ، هویت،ملیت و هر آنچه که نشانه هایی از فرهنگ  چندین نسل از مردمان گذشته را که شامل مجسمه پادشاهان باستانی ،ملکه ها و خدایان بودند به تلی از خاک و ویرانه تبدیل نمودند و این چنین است که ملت و قومی هویت و پیشینه تاریخی خود را که سالیان سال برای آن جنگ ها و رشادت ها شده است، از دست میدهند.

 

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)

نابودی و متلاشی کردن آثار باستانی (13 عکس)