قبل از اختراع هواپیماهای بمب افکن در دوران جنگ جهانی دوم خلبانان از این دارت ها جهت مبارزه و از بین بردن دشمنان استفاده میکرده اند.این دارت ها در فرانسه ساخته شدند، اما بعدها مورد استقبال آلمانی ها قرار گرفت.

 

جنگ افزاری شبیه دارت (10 عکس)

جنگ افزاری شبیه دارت (10 عکس)

جنگ افزاری شبیه دارت (10 عکس)

جنگ افزاری شبیه دارت (10 عکس)

جنگ افزاری شبیه دارت (10 عکس)

جنگ افزاری شبیه دارت (10 عکس)

جنگ افزاری شبیه دارت (10 عکس)

جنگ افزاری شبیه دارت (10 عکس)