بیش از 300 دلقک از سراسر دنیا در س پانزدهمی کنوانسیون دلقک ها در مکزیک شرکت کردند.

 

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)

15 امین کنوانسیون دلقک ها در مکزیک (20 عکس)